Pacientams
01

Klinikos vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
UAB „Bendrosios medicinos praktika“ klinikos
Direktoriaus RimantoVidmanto Samuičio
2015 m. gruodžio 31 d. Įsak. Nr.V-15-103

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

1. BENDROJI DALIS

1. UAB „Bendrosios medicinos praktika“ (toliau – Klinika) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką pacientams, pacientų teises ir pareigas, jų įgyvendinimą bei darbuotojų atsakomybę Klinikoje.
2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai arba kiti teisės aktai.
3. Šių Taisyklių nuostatos yra privalomos visiems pacientams bei jų atstovams, Klinikos lankytojams bei darbuotojams.
4. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Klinikos internetinėje svetainėje bei Klinikos registratūroje. Šių Taisyklių kopijos yra kiekviename skyriuje. Taisyklės prieinamos susipažinimui visiems Klinikos pacientams.
5. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR Sveikatos sistemos įstatymu, LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, LR Civilinio kodekso atitinkamais straipsniais, kurie yra pagrindas paciento ir įstaigos santykių reglamentavimui.
6. Taisyklių tikslas – ugdyti darbuotojų sąžiningą darbą ir jo kokybės užtikrinimą, profesinę kompetenciją, racionalų darbo laiko panaudojimą, drausmės laikymąsi, atsakomybę, kurti geranorišką darbo aplinką, tinkamus darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pacientais ir jų atstovais vadovaujantis LR įstatymais, poįstatyminiais aktais bei Klinikos įstatais.
7. Darbuotojai turi teisę nukrypti nuo šių Taisyklių, jeigu konkrečiu atveju formalus jų laikymąsis prieštarautų paciento interesams. Bet koks nukrypimas nuo šių Taisyklių turi būti įformintas paciento medicininiuose dokumentuose.
8. Pacientai privalo vykdyti darbuotojų (gydytojų, slaugos personalo) nurodymus, informuoti asmens sveikatos priežiūrą teikiantį darbuotoją apie žinomai esamą infekciją (AIDS, hepatitą, tuberkuliozę, veneros ligas ir pan.).
9. Už įstaigos Taisyklių įgyvendinimą atsako Klinikos Direktorius.
10. Taisyklės, pasikeitus LR įstatymams ar Klinikos poreikiams, gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

2. SĄVOKOS

11. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi Klinikos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis, ir gaudamas šias paslaugas turi įstatymų nustatytas teises bei pareigas.
12. Paciento atstovas - atstovas pagal įstatymą (tėvai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami LR įstatymų nustatyta tvarka.
13. Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos – prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą klinikinę patirtį.

3. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

14. Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo duoda (išreiškia) pats pacientas arba jo atstovas. Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, patvirtinamas raštu, pasirašant Direktoriaus patvirtintas sutikimo formas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus formos reikalavimus.
15. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausiai į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.
16. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
17. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
18. Pacientai registruojami Klinikos registratūroje telefonu 8 700 77778, arba mob. tel. 8-611 32132, arba atvykus į Kliniką, darbo metu:
I – V 7:30 -19:30 val.
VI 9:00 -14:00 val.
arba internetu www.daktaras.lt.
19. Klinikos nedarbo metu, dėl sveikatos priežiūros ambulatorinių paslaugų teikimo skubos tvarka pacientai turi kreiptis į VšĮ Kauno klinikinės ligoninės priėmimo skyrių.
20. Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų, sveikatos priežiūros paslaugos Klinikoje neteikiamos.
21. Pacientų kreipimosi tvarka dėl planinių ambulatorinių paslaugų:
21.1. Klinikos registratūroje pacientai registruojami pas šeimos gydytoją, gydytoją specialistą, nukreipiami į procedūrų kabinetą ar kitus diagnostinius kabinetus, supažindinami su Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, informuojami apie Klinikoje teikiamas bei naujai pradėtas teikti sveikatos priežiūros paslaugas bei įvairias akcijas.
21.2. Jei registracija vyksta telefonu, yra prašoma nurodyti apsilankymo tikslą, pvz.: liga, vaistų išrašymas, pažymos išdavimas ar kt.
21.3. Pacientas užregistruojamas jam tinkamu laiku pas norimą gydytoją. Registratorė nurodo pacientui konsultacijos datą ir laiką, gydytojo pavardę, darbo kabineto numerį, primena, kad atvykęs į Kliniką pacientas su savimi turėtų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir siuntimą (jei jis reikalingas). Konsultacijos laikas priklauso nuo jau užsiregistravusių pacientų eilės pas konkretų gydytoją.
21.4. Pacientas, užsiregistravęs telefonu ar internetu, atvykęs nustatytą dieną, turi kreiptis į registratūrą bendra tvarka ir pateikti reikalingus dokumentus: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siuntimą (jei jis reikalingas), pacientai apsidraudę papildomu sveikatos draudimu (ERGO, SEB ir t.t.) privalo pateikti papildomą sveikatos draudimą liudijančius dokumentus (atitinkamos draudimo kompanijos išduotas knygelę ar kortelę ir pan.). Registratūros darbuotojai įvertina pateiktus dokumentus, paciento draustumo duomenis (jei reikia) naudodamiesi Klinikos informacine sistema (IS).
21.5. Registratūroje pacientas supažindinamas su Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, užvedama ir pildoma „Asmens sveikatos istorija“ (forma Nr. 025/a), į kurią įklijuojama ir pagal atitinkamas grafas paciento ir registratorės užpildoma Direktoriaus patvirtinta paciento sutikimo forma. Paciento asmens kodas suvedamas į IS ir užrašomas „Asmens sveikatos istorijos“(forma Nr. 025/a) antrame lape, taip pat supildomi tikslūs kiti asmens duomenys (telefono ir el. pašto suvedimas į IS būtinas). Tituliniame „Asmens sveikatos istorijos“ (forma Nr. 025/a) lape užrašomas IS konkrečiam pacientui suteiktas asmens sveikatos istorijos numeris.
21.6. Pacientui pageidaujant, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos neatskleidžiant asmens tapatybės, paslauga teikiama vadovaujantis 2010 m. kovo 4 d. LR SAM įsakymu Nr. V – 178 “Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pacientai, ne jaunesni kaip 16 metų, turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.
21.7. Pacientui be perspėjimo pavėlavus į planinę konsultaciją ar tyrimą daugiau kaip 5 min. paslauga gali būti nebeteikiama ar, pagal aplinkybes, perkeliama vėlesniam laikui.
22. Pacientų kreipimosi tvarka dėl planinių stacionarinių paslaugų:
22.1. Pacientai į Klinikos skyrių stacionarizuojami po Klinikos gydytojų konsultacijos, nutarus ligą gydyti chirurginiu ar kitu būdu, suderinus operacijos laiką, įmokėjus išankstinę įmoką, atlikus būtinus priešoperacinius tyrimus bei operacijos dieną prieš procedūrą sumokėjus į Klinikos kasą likusią sumą už operaciją.
22.2. Pagal parengtinį planą stacionarizuojami pacientai turi į Kliniką atvykti paskirtą dieną ir kreiptis į registratūrą, pateikiant asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
22.3. Pacientai stacionarizuojami tik jų pačių sutikimu. Stacionarizuojant nepilnamečius ar neveiksnius asmenis, būtinas jų įstatyminių atstovų sutikimas. Paciento ir jo įstatyminių atstovų sutikimo nereikia, kai yra grėsmė asmens gyvybei ir jis pats dėl to negali tokio sutikimo duoti, kai yra grėsmė nepilnamečio ar neveiksnaus asmens gyvybei, o jo įstatyminių atstovų negalima greitai surasti bei kitais įstatymų numatytais atvejais.
22.4. Stacionarizavus, pacientas pakartotinai yra supažindinamas su Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, mokamų paslaugų teikimo tvarka. Pacientas pasirašytinai supažindinamas pagal stacionarizavimo indikacijas su sutikimu nejautrai, sutikimu chirurginei operacijai ar diagnostinei/gydomajai procedūrai, sutikimu dėl nėštumo nutraukimo.
23. Laikoma, kad savanoriškai į Kliniką dėl ambulatorinių ar stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų atvykęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad Klinikos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinus tyrimus ir gydymo procedūras, nes Klinika yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi šioje Klinikoje metu, o Klinikos darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija.
24. Klinikos darbuotojai įsitikinę, kad pacientai yra supažindinti apie Klinikos teikiamas paslaugas, jų teikimo sąlygas, įkainius, jų pasikeitimus, sveikatos draudimo rūšis, institucijas, vykdančias privalomąjį sveikatos draudimą, teikiamų paslaugų apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų tvarką įkainius bei skirtumą, kurį privalės sumokėti Klinikai, medicininės reabilitacijos ir odontologijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką, galimybę gauti planinės ar būtinosios pagalbos paslaugas Klinikoje ar kitose sveikatos priežiūros įstaigose, mokėjimo už paslaugas tvarką bei sumą, kurią privalės sumokėti Klinikai, kai Klinika yra išnaudojusi lėšų limitą numatytą sutartyje su Teritorine ligonių kasa (TLK), patvirtina apie savo sutikimą paciento sutikimo formoje pasirašydami.
25. Informuoto paciento sutikimas laikomas pagrįstu, kai jis tai savo ar jį atstovaujančio asmens parašu patvirtina pateiktoje pasirašyti Klinikos Direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje.
26. Pacientui ar jo atstovui atsisakius pasirašyti informuoto paciento sutikimo formą, sveikatos priežiūros paslaugos Klinikoje neteikiamos. Sutikimo formos ir kiti Klinikos dokumentai pagal paciento prašymus ar reikalavimus nekoreguojami, atskirų žodžių ar frazių išbraukymai juose neleidžiami.
27. Visa būtina informacija teikiama Klinikos registratūroje, skyriuose, kreipiantis į Klinikos darbuotojus Direktoriaus nustatyta tvarka. Informacija taip pat skelbiama Klinikos registratūroje, informacinėse lentose bei internetinėje svetainėje www.daktaras.lt.
28. Už informacijos pacientams suteikimą ir jų registraciją atsakingas asmuo suteikęs informaciją.
29. UAB „Bendrosios medicinos praktikos“ šeimos klinikos pacientų nemokamų tyrimų rezultatai atiduodami juos paskyrusiam šeimos gydytojui. Jei pacientas nori šių tyrimų rezultatus pasiimti su savimi, tuomet jie yra kopijuojami iš ambulatorinės kortelės ir apmokestinami pagal Klinikos kainyną.
30. Asmenims, Klinikoje atlikusiems mokamus tyrimus, jų rezultatai atiduodami dviem egzemplioriais (gydytojui ir pacientui) be juos atlikusių, registravusių ar atiduodančių Klinikos darbuotojų interpretacijos. Tyrimų atsakymai įdedami į voką, vokas yra užklijuojamas, atžymima paciento vardas ir pavardė. Tyrimo atsakymai atiduodami procedūrų kabinete tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tretiesiems asmenims tyrimai atiduodami tik su paciento rašytiniu sutikimu pateiktu „Paciento sutikime diagnostinei ar gydomajai procedūrai“.
31. Klinikos darbuotojams griežtai draudžiama kalbėti telefonu tuomet, kai pacientui tiesiogiai teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, t.y. atliekama diagnostinė/gydomoji procedūra, vyksta instrumentinis tyrimas ar konsultacija, nebent, išimties atvejais, kai tai tiesiogiai susiję su pacientu, kuriam teikiama sveikatos priežiūros paslauga.
32. Bendrosios Klinikos patalpos, pacientų, jų atstovų bei lankytojų, personalo ir patalpose esančio turto saugumo labui, gali būti stebimos vaizdo kameromis.


4. NEMOKAMŲ, DALINAI MOKAMŲ IR MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

33. Klinika teikia ambulatorines ir stacionarines, būtinąsias ir planines, nemokamas, dalinai mokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ASPP) pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą 1999-06-30 Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 507.
34. Visiems į Kliniką besikreipiantiems pacientams, norintiems gauti paslaugą finansuojamą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto, registratūros darbuotojai ir paslaugas teikiantys darbuotojai (pakartotinai) privalo patikrinti draustumą LR draudžiamųjų PSD registre. Apdraustaisiais PSD yra laikomi asmenys, kurie moka arba už kuriuos yra mokamos LR Sveikatos draudimo įstatymo nustatyto dydžio įmokos.
35. Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių narių ir Šveicarijos Konfederacijos apdraustiems asmenims Lietuvoje suteiktų ASPP kompensavimą iš PSDF biudžeto reglamentuoja Europos Sąjungos ir LR teisės aktai.
36. Draudžiamiesiems, neapdraustiems PSD, apmokamos ir teikiamos tik būtinosios medicinos pagalbos paslaugos. Būtinoji medicinos pagalba Klinikoje teikiama LR įstatymų nustatyta tvarka.
37. LR karių, užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį LR, taip pat užsieniečių, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga LR, teismo ar teisėsaugos institucijų sulaikytų asmenų, esančių kardomojo kalinimo vietose, nuteistųjų laisvės atėmimu ASPP apmokamos LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos tvarka.
38. Prisirašiusiems prie Klinikos šeimos gydytojo ir apdraustiesiems PSD pacientams teikiamos šios sveikatos priežiūros nemokamos paslaugos:
38.1. Šeimos gydytojo pagal medicinines indikacijas paskirti tyrimai įvardinti medicinos normoje MN 14:2005 „Šeimos Gydytojas. Teisės, Pareigos, Kompetencija ir Atsakomybė“: hematologinis kraujo tyrimas, glikemijos kiekio kraujyje nustatymas, gliukozės toleravimo mėginys, C reaktyvaus baltymo ir/arba eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas, šlapimo tyrimas juostele (su analizatoriumi), kalio ir natrio kiekio kraujyje nustatymas, kreatinino ir šlapalo (urea), cholesterolio kiekio kraujyje (asmenims nuo 40 metų amžiaus ar esant šeimyninei anamnezei, antsvoriui, sergant kai kuriomis, tarp jų endokrininėmis, ligomis) nustatymas, alanininės transaminazės, asparagininės transaminazės, šarminės fosfatazės, gama-gliutamil transferazės, bilirubino kiekio kraujyje nustatymas, skydliaukės hormonų (tireotropinio hormono ir laisvo tiroksino) kiekio kraujyje nustatymas, prostatos specifinio antigeno kraujyje nustatymas (pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo), geležies kiekio kraujyje nustatymas, mikroalbumino kiekio šlapime nustatymas. Šeimos gydytojas yra atsakingas už minėtų tyrimų pagrįstą paskyrimą, t.y. tyrimai skiriami esant medicininėms indikacijoms, kurios argumentuotai aprašomos paciento medicininėje dokumentacijoje. Paskyrus tyrimą nepagrįstai – taikomos drausminės nuobaudos.
38.2. Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarkos reglamentuoti profilaktiniai patikrinimai paskyrus šeimos gydytojui:
38.2.1. Suaugusiems nuo 19 iki 65 metų amžiaus bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo tyrimas ir gliukozės kiekio kraujyje tyrimas atliekami 1 kartą per 2 metus.
38.2.2. Vyresniems nei 65 metų amžiaus – bendras šlapimo tyrimas, gliukozės kiekio kraujyje tyrimas atliekami dažniau – 1 kartą per metus, o bendras kraujo tyrimas – 1 kartą per 2 metus.
38.2.3. Suaugusiems (nuo 19 metų amžiaus) cholesterolis 1 kartą per metus.
38.2.4. Suaugusiems (nuo 19 metų amžiaus) elektrokardiograma (EKG) 1 kartą per metus.
38.3. Vaikų profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami tokia tvarka: vieną kartą atliekami kraujo ir šlapimo tyrimai: 1 mėnesio amžiaus, jeigu vaikas gimė neišnešiotas, po ABO ar Rh konflikto, įgimtos infekcijos; 5–6 mėnesių amžiaus; 2–3 metų amžiaus; 6–7 metų amžiaus (atlikti elektrokardiogramą); 12–14 metų amžiaus papildomai būtina nustatyti ir gliukozės kiekį kraujyje.
38.4. Šeimos gydytojo paskirti tyrimai prieš planines operacijas:
38.4.1. Privalomi tyrimai teikiant dienos chirurgijos paslaugas: bendras kraujo tyrimas, gliukozės kiekio kraujyje nustatymas, kraujo krešėjimo tyrimas (protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas; aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas), elektrokardiograma.
38.4.2. Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas.
38.5. Klinikoje teikiamos šios prevencinės PSDF lėšomis finansuojamos programos, kurių finansavimo terminus nustato Sveikatos apsaugos ministerija (SAM):
38.5.1. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa (programa skirta vyrų nuo 40 iki 55 metų ir moterų nuo 50 iki 65 metų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai). Programos priemonės taikomos vieną kartą per metus:
38.5.1.1. gliukozės koncentracijos kraujo plazmoje nustatymas
38.5.1.2. bendrojo cholesterolio koncentracijos kraujo serume nustatymas
38.5.1.3. didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos kraujo serume nustatymas
38.5.1.4. mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos kraujo serume nustatymas
38.5.1.5. trigliceridų koncentracijos kraujo serume nustatymas
38.5.1.6. elektrokardiograma (12 derivacijų)
38.5.1.7. gliukozės koncentracijos kraujo plazmoje nustatymas po gliukozės krūvio, jei paciento kraujo plazmoje gliukozės koncentracija nevalgius siekia nuo 5,6 mmol/l iki 7,8 mmol/l.
38.5.2. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programa: moterims nuo 25 iki 60 metų amžiaus 1 kartą per trejus metus gimdos kaklelio citologinis tepinėlis. Suteikus prevencinę gimdos kaklelio vėžio profilaktikos programą, paėmus onkocitologinį mėginį ir gavus atsakymą apie esamus pakitimus, moteris yra informuojama apie gautus rezultatus 3-jų darbo dienų laikotarpiu el. paštu arba telefonu. Jei skambinama telefonu, skambinantis asmuo apie skambutį atžymi asmens sveikatos istorijoje. Pacientei yra pasiūloma kreiptis į šeimos gydytoją arba pasirinkti mokamą gydytojo akušerio ginekologo konsultaciją. Pacientės, kurios gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimas buvo neinformatyvus (netinkamas vertinti) arba ištyrus gimdos kaklelio citologinį tepinėlį nustatyta atipinių plokščiojo epitelio nenustatytos reikšmės ląstelių (ASCUS), tyrimas kartojamas ne dažniau kaip kartą per metus (Žin., 2013, Nr. 127-6498). Jei gauti rezultatai yra be pakitimų, Klinika neįsipareigoja pranešti pacientei.
38.5.3. Atrankinė mamografinės patikros programa krūties vėžiui išaiškinti: moterims nuo 50 iki 69 metų amžiaus imtinai 1 k per dvejus metus atliekamos mamogramos.
38.5.4. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa: vyrams nuo 50 iki 75 metų ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu, 1 kartą per dvejus metus tiriamas PSA kraujyje.
38.5.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa: 50-74 metų amžiaus asmenims 1 kartą per dvejus metus atliekamas iFOB tyrimas (dėl slapto kraujavimo).
38.5.6. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa 6-14 metų amžiaus vaikams.
38.6. Sergantiems tam tikromis ligomis paskyrus šeimos gydytojui papildomai iš PSDF biudžeto gydymo įstaigoms apmokamos tokios pagrindinės tyrimų grupės:
38.6.1. Glikozilinto hemoglobino koncentracijos kraujyje nustatymas. Šeimos gydytojas šį tyrimą skiria pacientui, kuriam pagal Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą paskirtas cukrinio diabeto gydymas. Per kalendorinius metus iš PSDF biudžeto lėšų apmokama iki 4 glikozilinto hemoglobino tyrimų vienam pacientui. Pakartotinis tyrimas skiriamas ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo ankstesnio glikozilinto hemoglobino tyrimo.
38.6.2. Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimas. Protrombino laiko (INR) nustatymas skiriamas pacientui, kuriam paskirtas gydymas geriamaisiais netiesioginio veikimo antikoaguliantais (Warfarinum, Acenocoumarolum). Per kalendorinius metus apmokama iki 12 tyrimų. Šių tyrimų atlikimo dažnumas nereglamentuojamas, tai sprendžia gydantis gydytojas.
38.6.3. Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir, esant reikalui, antibiotikogramos atlikimas, nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas, nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė, nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR), nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų.
38.6.4. Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, kraujo tyrimai: RPR testas, TPHA testas, ŽIV serologinis antikūnų testas, anti-HCV testas.
38.7. Vaikų ligų gydytojo konsultacija (reglamentuota Klinikos Direktoriaus įsakymu).
38.8. Nėščiųjų sveikatos tikrinimai (fiziologinio nėštumo priežiūra): šeimos gydytojo priežiūra, akušerio priežiūra bei 3 gydytojo akušerio ginekologo konsultacijos.
38.9. Gydytojo akušerio ginekologo viena nemokama pirminė konsultacija per metus esant medicininėms indikacijoms.
38.10. Gydytojo odontologo konsultacija (vadovaujantis LR SAM įsakymu nemokamos paslaugos teikiamos vaikams ir vyresniems, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai ir socialiai remtiniems asmenims, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą).
38.10.1. Gyventojai (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas, nurodytas Klinikos Direktoriaus patvirtintame kainyne.
38.11. Psichiatro konsultacija.
38.12. Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija.
38.13. Psichologo konsultacija.
38.14. Socialinio darbuotojo konsultacija.
38.15. Pažymos vaikams į mokyklą ar darželį.
38.16. Nemokami skiepai vaikams pagal privalomą valstybinį skiepų kalendorių.
38.17. Kraujo ėmimas iš venos tyrimams, atliekamos vaistų injekcijos: į raumenis, veną (pacientai turi su savimi turėti vaistus bei reikalingas priemones procedūrai atlikti, pvz.: sterilius švirkštus ir pan.).
38.18. Šeimos gydytojo sprendimu išrašomi siuntimai į visas valstybines gydymo įstaigas, kuriose teikiamos konsultacinės paslaugos. Klinikos šeimos gydytojų siuntimai galioja visose gydymo įstaigose.
39. Nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pagal sudarytas sutartis su Kauno TLK (informacija apie einamojo ketvirčio lėšų kvotų panaudojimą ir galimybę gauti paslaugą teikiama registratūroje) ir kitomis įstaigomis.
40. Prisirašiusiems prie Klinikos šeimos gydytojo ir apdraustiesiems PSD pacientams teikiamos šios dalinai mokamos sveikatos priežiūros paslaugos (praėjus dviems savaitėms nuo prisirašymo datos):
40.1. 50% nuolaida gydytojų specialistų vienai pirminei konsultacijai per metus:
40.1.1. Bendro profilio gydytojo chirurgo;
40.1.2. Abdominalinės chirurgijos gydytojo;
40.1.3. Gydytojo oftalmologo;
40.1.4. Gydytojo otorinolaringologo;
40.1.5. Gydytojo neurologo (vertebrologo);
40.1.6. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;
40.1.7. Gydytojo akušerio ginekologo.
40.2. 10% nuolaida gydytojų specialistų pirminėms konsultacijoms; išvardintiems instrumentiniams tyrimams; didžiajai daliai reabilitacijos skyriaus paslaugų:
40.1.1. endokrinologo, kardiologo, ortopedo traumatologo, angiochirurgo, proktologo, urologo, neurologo, gastroenterologo, mamologo;
40.1.2. šiems instrumentiniams tyrimams: rentgenui, echoskopijai, endoskopijai, magnetinio rezonanso tyrimui, dantų panoraminio rentgeno tyrimui;
40.1.3. mokamoms fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugoms išvardintoms Klinikos kainyne, išskyrus, netaikoma kompleksiniams paslaugų paketams ir grupiniams užsiėmimams, nes nuolaidos nesumuojamos; netaikoma sporto medicinos gydytojo paslaugoms; nuolaida netaikoma manualinei terapijai – ją atlieka sporto medicinos gydytojas ir gydytojas neurologas-vertebrologas.
40.2. Gydytojų specialistų konsultacijos metu paskirti laboratoriniai ir kiti reikalingi tyrimai ar procedūros paciento apmokami pagal Direktoriaus patvirtintame kainyne nurodytas kainas.
40.3. Teikiant dienos chirurgijos paslaugas, pacientas moka, kuomet savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias medžiagas, komforto sąlygas. Paciento pasirinkimas patvirtinamas parašu, pasirašant Direktoriaus patvirtintą nustatytos formos sutikimą.
41. Visos Klinikoje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos išvardintos Direktoriaus patvirtintame paslaugų kainyne bei nepriskirtinos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms yra mokamos, išskyrus atvejus išvardintus 38 ir 39 šių taisyklių punktuose. Šeštadieniais gydytojo akušerio ginekologo paslaugos visoms pacientėms yra mokamos.
42. Papildomų pažymų apie sveikatos būklę išdavimas (ne kvotos organams) pacientų prašymu, Draudimo bendrovių prašymu, Advokatų kontorų prašymu ir t.t. yra paciento apmokamas pagal Direktoriaus patvirtintame kainyne nurodytas kainas.
43. Mokamų paslaugų kainynas yra registratūroje ir skelbiamas internetinėje svetainėje. Klinikoje taikomos nuolaidos nesumuojamos.
44. Kai Klinika yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su TLK, Klinikos administracija, matomoje vietoje, paskelbia, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustasis PSD pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, jam sutinkant, pats už ją sumoka. Paciento pasirinkimas patvirtinamas parašu, pasirašant Direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje.
45. Už mokamas paslaugas pacientas susimoka grynais ar mokėjimo kortele Klinikos kasoje. Pacientui susimokėjus, išduodamas kasos aparato kvitas arba išrašoma sąskaita faktūra.
46. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka bei įkainiai nustatomi Klinikos Direktoriaus nustatyta tvarka.


5. PACIENTŲ (JŲ ATSTOVŲ) TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

47. Pacientai turi šias teises:
47.1. Teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą.
47.2. Teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas pacientui.
47.3. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.
47.4. Prieš prašant sutikimo, pacientui (jo įstatyminiam atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai.
47.5. Kai laikantis sveikatos priežiūros normų yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas supažindinamas su šių metodikų ypatybėmis ir jam suteikiama pasirinkimo galimybė. Pasirinkimas įforminamas raštu.
47.6. Pacientams teikiamos moksliškai pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
47.7. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą: informacija apie specialistų pasirinkimo galimybes teikiama registratūroje. Ši teisė gali būti ribojama tik LR įstatymuose nurodytais pagrindais ir teisės aktų nustatyta tvarka.
47.8. Pacientas turi teisę sužinoti kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.
47.9. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Klinikoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Dėl informacijos suteikimo pacientas turi kreiptis į registratūrą. Taip pat informacija skelbiama Klinikos informacinėse lentose bei internetinėje svetainėje.
47.10. Pacientas turi teisę pasirinkti nemokamas paslaugas kitose gydymo įstaigose, jei Klinikos paslaugos teikiamos jam nepriimtinomis sąlygomis.
47.11. Pacientui suteikiama informacija apie jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją.
47.12. Būtinoji medicinos pagalba Klinikos pacientams suteikiama neatidėliotinai.
47.13. Jeigu sveikatos priežiūros įstaigoje nėra galimybių pacientui laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą arba, jei įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios medicinos pagalbos suteikti negali, jis informuojamas apie tai ir kviečiama greitoji medicinos pagalba pervežimui į atitinkamą sveikatos priežiūros įstaigą.
47.14. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Klinikoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, nepageidaujamą poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją gydytojas pacientui turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus. Informacijos suteikimas patvirtinamas paciento parašu, pasirašant Direktoriaus patvirtintą sutikimo formą.
47.15. Taisyklių 47.14 punkte nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba, kai pacientas nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa 47.14 punkte numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus.
47.16. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, Klinikoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu, pasirašydamas Klinikos Direktoriaus patvirtintos paciento sutikimo formos atitinkamoje grafoje “Šios informacijos gauti nepageidauju”.
47.17. Paciento teisė nežinoti gali būti neįgyvendinama, kai informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo įstatyminiam atstovui ar kitiems asmenims. Apie informacijos pateikimą pacientui gydytojas pažymi paciento medicinos dokumentuose.
47.18. Pacientui nuo 16 metų amžiaus sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats. Prieš prašant sutikimo, pacientui (jo atstovui) išaiškinami chirurginės operacijos, intervencinės ar invazinės procedūros į paciento kūną tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Sutikimas dėl paslaugų patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu, pasirašant Direktoriaus nustatytos formos sutikimą dėl chirurginės operacijos, intervencinės ar invazinės procedūros, diagnostikos bei gydymo metodikų, kuris saugomas paciento medicinos dokumentuose.
47.19. Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų amžiaus, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų įstatyminiai atstovai.
47.20. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.
47.21. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo įstatyminio atstovo) valios, slauga, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei.
47.22. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas. Pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja, kai sprendžiamas sutikimo gydytis klausimas.
47.23. Pagalba gali būti suteikiama be įstatyminio atstovo sutikimo, jei jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento ligos istorijoje. Tokiu atveju gydančio gydytojo prašymu Klinikos administracija gali organizuoti gydytojų konsiliumą.
47.24. Pacientas turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama tik su pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, kai yra būtina ir padeda diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti. Paciento sutikimas patvirtinamas parašu, pasirašant Direktoriaus patvirtintą paciento sutikimo formą, kuri dedama į medicinos dokumentus.
47.25. Paciento pageidavimu, sveikatos priežiūros specialistas, pagal savo kompetenciją, privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, ar paciento pageidavimas pagrįstas, sprendžia gydytojų konsiliumas. Gydytojų konsiliumui nepriėmus sprendimo, gydantis gydytojas ar Klinikos administracija gali kreiptis į medicinos etikos komisiją ar Lietuvos bioetikos komitetą
47.26. Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja paciento interesams.
47.27. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir kreipęsis žodžiu ar raštu į Kliniką, turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose bei prašyti (užpildęs specialią rašytinę formą), kad jo lėšomis būtų padarytos ir išduotos jo ligos istorijos ir/ ar kitų medicinos dokumentų kopijos. Minėta informacija pateikiama ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į Kliniką dienos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik LR įstatymų nustatyta tvarka.
47.28. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Visais atvejais pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti.
47.29. Psichikos ligonio teises susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
47.29.1. Psichiatras privalo informuoti pacientą jam suprantama forma, paaiškindamas specialius terminus apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, galimus gydymo būdus, gydymo prognozę bei kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti gydytis ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, jei siūlomo gydymo atsisakytų. Pacientas turi teisę susipažinti su savo medicinos dokumentais, medicinos dokumentų ištraukomis. Ši informacija pacientui gali būti neteikiama tik tais atvejais, jeigu ji pakenktų paciento sveikatai ar net sukeltų pavojų jo gyvybei.
47.29.2. Dėl apribojimų pacientui gauti 47.29.1 punkte nurodytą informaciją arba susipažinti su jo medicinos dokumentais bei medicinos dokumentų ištraukomis sprendžia psichiatras ir pažymi tai paciento medicinos dokumentuose. Tokiais atvejais, kai paciento teisė gauti 47.29.1 punkte numatytą informaciją, susipažinti su savo medicinos dokumentais, medicinos dokumentų ištraukomis yra ribojama, taip pat Civilinio kodekso 6.728 straipsnyje numatytais atvejais atitinkama informacija pateikiama paciento atstovui. Informacija pateikiama pacientui iš karto, kai išnyksta pavojus, kad jos pateikimas pacientui gali sąlygoti žalą. Medicinos dokumentų ištraukos parengiamos taip, kad nepakenktų kitų asmenų interesams. Pareikalavus pacientui arba jo atstovui, jos pateikiamos per 3 darbo dienas.
47.29.3. Atstovas turi teisę susipažinti ir su kitais medicinos dokumentais, tiesiogiai susijusiais su atstovaujamo asmens interesais. Gydantis psichiatras ar Klinikos administracija tokią informaciją ir dokumentus turi pateikti atstovui per 3 darbo dienas.
47.29.4. Jeigu pacientas yra nepilnametis, informacija turi būti pateikiama ir jo tėvams ar globėjams (rūpintojams).
47.30. Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese:
47.30.1. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į biomedicininius tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas. Paciento sutikimas dėl įtraukimo į biomedicininius tyrimus patvirtinamas parašu, pasirašant tyrimui specifinę Bioetikos komiteto patvirtintą sutikimo formą.
47.30.2. Klinikoje mokomi sveikatos priežiūros specialistai, todėl pacientai yra įtraukiami į mokymo procesą: laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su Klinikos, kurioje mokomi sveikatos priežiūros specialistai, vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu, įrašydamas frazę apie nesutikimą Klinikos Direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje.
47.30.3. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o mokymo tikslais – Klinika, kurioje ši informacija saugoma.
47.31. Pacientas, nusprendęs atšaukti planuotą operaciją ir apie tai pranešęs administracijai likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki operacijos, turi teisę pilnai susigrąžinti sumokėtą išankstinę įmoką (avansą) už operaciją.
47.32. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per tris metus nuo teisių pažeidimo dienos. Klinikos administracija, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Veiksmai vykdomi vadovaujantis skundų nagrinėjimo tvarka.
47.33. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, taip pat Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti teisės aktai.
47.34. Pacientas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę žodžiu arba raštu įrašęs atsiliepimą knygoje (registratūroje ar Reabilitacijos skyriuje), arba anonimiškai užpildydamas pacientų anketą ir įmesdamas į tam skirtas dėžutes Klinikos foje priešais registratūrą arba Stacionaro skyriuje.
48. Pacientai turi šias pareigas:
48.1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Klinikos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas, parašu patvirtinant Klinikos Direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje.
48.2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Klinikos specialistais ir darbuotojais.
48.3. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus), siuntimą (jei jis reikalingas), pacientai apsidraudę papildomu sveikatos draudimu (ERGO, SEB ir t.t.) privalo pateikti papildomą sveikatos draudimą liudijančius dokumentus (atitinkamos draudimo kompanijos išduotas knygelę ar kortelę ir pan.).
48.4. Pacientas, kiek įstengdamas, gydančiam gydytojui ar slaugančiam sveikatos priežiūros specialistui turi suteikti teisingą ir visą informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
48.5. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu, pasirašydamas Direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje.
48.6. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką arba, LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka, atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie atsisakymą vartoti paskirtus medikamentus, atlikti procedūras, tyrimus ir kt.; taip pat apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
48.7. Pacientai privalo vykdyti gydytojų ir slaugos personalo nurodymus, padedančius išvengti saugos darbe taisyklių pažeidimo ir apsaugančius pacientų sveikatą ir gyvybę diagnostinio, gydomojo proceso ir slaugos metu.
48.8. Pacientai privalo atvykti į Kliniką paskirtu laiku konsultacijai, tyrimams, operacijai.
48.9. Pacientai privalo pranešti apie neatvykimą. Pacientas negalėdamas atvykti sutartu laiku, turi nedelsdamas pranešti apie tai Klinikos kontaktiniu telefonu ar kitomis priemonėmis.
48.10. Pacientai privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Klinikos darbuotojais ir kitais pacientais bei lankytojais.
48.11. Pacientai privalo laikytis Klinikoje nustatytos vidaus tvarkos reikalavimų, vykdyti gydytojo ar slaugos specialistų nurodymus.
48.12. Pacientai privalo tausoti laikinai jam patikėtą ir bendrojo naudojimo Klinikos turtą.
48.13. Pacientai privalo laiku mokėti už teikiamas mokamas paslaugas.
48.14. Pacientai skyriaus patalpose ir palatose privalo laikytis tvarkos ir švaros.
48.15. Pacientai, išeidami iš palatos, turi pasirūpinti jiems priklausančių daiktų saugumu.
48.16. Pacientai privalo laikytis asmens higienos reikalavimų. Pacientai Klinikos stacionare perrengiami įstaigos drabužiais. Pacientui pageidaujant, leidžiama dėvėti asmeninius drabužius ir avalynę. Pacientų drabužiai turi būti švarūs. Pacientų avalynė turi būti saugi judėti, kad išvengtų griuvimų. Drabužiai keičiami ne rečiau kaip vieną kartą per 7 dienas, užteršti biologiniais skysčiais – tuoj pat.
48.17. Pacientai privalo stacionare laikytis nustatytų ligonio sveikatos priežiūros režimų (išsamiau apie juos paaiškins skyriaus slaugytojos).
48.18. Pacientai privalo prieš naudojimąsi vonia/dušu ar išeinant iš skyriaus informuoti slaugos specialistą.
48.19. Pacientai gali spintelėse laikyti tik negendančius maisto produktus ir gaivinančius gėrimus.
48.20. Pacientai privalo laikytis priešgaisrinės ir elektros saugos taisyklių.
48.21. Visi neaiškūs klausimai, kylantys pacientams, sprendžiami su Klinikos personalu, gydančiu/ konsultuojančiu gydytoju, o neišsiaiškinus – su Klinikos administracija.
49. Pacientams draudžiama:
49.1. Pacientams, jų atstovams bei lankytojams draudžiama fotografuoti ir/ar filmuoti Klinikos personalą ir kitus pacientus be išankstinio raštiško Klinikos administracijos ir, atitinkamai, personalo ir kitų pacientų sutikimo.
49.2. Gydytojo konsultacijos metu ar kuomet teikiamos kitos sveikatos priežiūros paslaugos, pacientui draudžiama kalbėti telefonu.
49.3. Pacientams ar jų lankytojams draudžiama palikti be suaugusiųjų priežiūros kartu atsivestus vaikus.
49.4. Draudžiama rūkyti Klinikos patalpose ir Klinikos teritorijoje, laikyti ir vartoti svaigiuosius gėrimus, narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas.
49.5. Pacientams draudžiama savavališkai išeiti iš Klinikos stacionaro skyriaus, kuriame gydomi, Klinikos teritorijos ir privalu laikytis gydytojo paskirto režimo, nebent leidus gydančiam gydytojui. Norint laikinai stacionarinio gydymo laikotarpiu išvykti iš Klinikos, būtina apie tai raštu informuoti gydantį gydytoją ir skyriaus slaugytoją užpildant Klinikos Direktoriaus patvirtintą nustatytos formos prašymą („Prašymą dėl laikino išvykimo iš stacionaro“). Savavališkas išėjimas iš skyriaus ilgiau nei 30 min. laikytinas režimo pažeidimu. Režimo pažeidimai fiksuojami medicininiuose dokumentuose – daromas atitinkamas įrašas F Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorijoje”.
49.6. Draudžiama naudotis laisvų lovų patalyne.
49.7. Pacientams, jų atstovams bei lankytojams skyriaus patalpose draudžiama triukšmauti ar kitaip trikdyti viešąją tvarką, necenzūriniais žodžiais ir gestais įžeidinėti personalą, agresyviai elgtis, lošti azartinius žaidimus, ir kitose tam neskirtose patalpose, elgtis neatsargiai savo ir aplinkinių atžvilgiu (pvz.: sėdėti ant palangės, ant balkono atramos ir kt.).
49.8. Draudžiama turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą.
50. Pacientas už savo veiksmais Klinikai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.
51. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.

6. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

52. Pacientų lankymo tvarka:
52.1. Pacientai, gydomi stacionare, lankomi kasdien dienos metu nuo 10.00 iki 21.00 val. Vienu metu pas pacientą gali būti ne daugiau kaip 2 lankytojai.
52.2. Lankyti pacientus kitu laiku galima tik gavus budinčio personalo raštišką leidimą (kvietimą).
52.3. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę lankytojai į stacionaro skyrių neįleidžiami.
52.4. Sergantiems virusinėmis bei žarnyno infekcinėmis ligomis asmenims pacientus lankyti stacionaro skyriuje neleidžiama.
52.5. Lankytojai stacionaro skyriuje privalo laikytis šių taisyklių:
52.5.1. neiti į palatą su gatvės rūbais (paltais, striukėmis ir pan.) – šiuos rūbus lankantys asmenys privalo palikti Klinikos rūbinėje;
52.5.2. ant lauko batų turi dėvėti skyriaus personalo išduotus specialius antbačius;
52.5.3. palatoje vienu metu gali būti ne daugiau kaip 2 asmenys;
52.5.4. vizitacijos metu, procedūrų atlikimo metu išeiti iš palatos;
52.5.5. teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams, jas gali stebėti įstatyminiai atstovai, netrukdydami medicinos ir slaugos personalui;
52.5.6. nevaikštantiems pacientams spintelėse nepalikti greitai gendančių produktų;
52.5.7. laikytis ramiai, netriukšmauti;
52.5.8. su vaikais lankyti nerekomenduojama.
52.6. Už lankymo taisyklių pažeidimus lankytojai gali būti pašalinti iš Klinikos.
53. Pacientų išrašymo tvarka:
53.1. Gydymosi stacionare trukmė yra individuali ir pacientai išrašomi iš skyriaus tuomet, kai jų sveikatos būklė stabilizuojasi, nereikalauja tolesnio gydymo stacionaro sąlygomis ir pacientai gali tęsti gydymą ambulatoriškai.
53.2. Pacientai planiškai išrašomi iš Klinikos stacionaro darbo dienomis nuo 8.00 iki 19.00 val. Esant poreikiui, išimties tvarka, išrašymas atliekamas ir nedarbo dienomis.
53.3. Pacientams pageidaujant anksčiau palikti stacionarą pildomas Klinikos Direktoriaus patvirtintas nustatytos formos prašymas („Prašymas dėl priešlaikinio išvykimo iš stacionaro“).
53.4. Apie planinio išrašymo iš stacionaro datą pacientui pranešama iš anksto. Prieš išrašant gydantis gydytojas pacientui išduoda ligos išrašą (epikrizę), kitus dokumentus, reikalingus išduoti pagal ligos eigą, išaiškinamas tolesnis asmens sveikatos priežiūros režimas. Epikrizė užsienio kalba paruošiama trijų dienų laikotarpyje, pacientas nurodo kokiu būdu pageidauja ją gauti – elektroniniu paštu ar laišku.
53.5. Vadovaujantis 2013 m. liepos 22 d. Nr. V-710 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu dienos chirurgijos paslaugas gavusiam pacientui išrašymo dieną stacionaro slaugytoja išduoda SAM patvirtintą „Paciento atmintinę“.
53.6. Jeigu paciento tolesnis buvimas Klinikos stacionare nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš Klinikos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui išsamiai paaiškinamas tokio sprendimo pagrįstumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas sutikimą dėl išrašymo patvirtina parašu, pasirašydamas medicininėje dokumentacijoje (F Nr. 003/a).
53.7. Pacientai taip pat išrašomi iš Klinikos pažeidus vidaus tvarkos taisykles, savavališkai išvykus iš Klinikos, pacientui reikalaujant, nors tyrimas ir gydymas nebaigtas. Savo reikalavimą pacientas patvirtina parašu ligos istorijoje. Už ligos istorijos pateikimą pacientui pasirašyti yra atsakingas gydantis arba budintis gydytojas.
53.8. Nepilnamečiai pacientai be tėvų ar kitų įstatyminių atstovų žinios iš Klinikos neišrašomi.
54. Pacientų perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka:
54.1. Stacionarinio gydymo eigoje, kliniškai reikšmingai pablogėjus paciento sveikatos būklei ar išsivysčius grėsmingoms pooperacinėms komplikacijoms, reikalaujančioms aukštesnio lygio ar specializuotų stacionarinio gydymo paslaugų, pacientai skubos tvarka, suderinus su atitinkama gydymo įstaiga, perkeliami tolimesniam gydymui į trečio lygio ar kitą specializuotą gydymo įstaigą. Nukreipiant pacientą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, jam išduodama etapinė epikrizė.
54.2. Paciento perkėlimo į kitas gydymo įstaigas klausimus sprendžia gydantis gydytojas (ar kartu su direktoriaus pavaduotoju medicinai).
54.3. Visi neaiškūs klausimai, kylantys pacientams, sprendžiami su palatos slaugos personalu, gydančiu gydytoju, o neišsiaiškinus — su Klinikos administracija.


7. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

55. Iškilus ginčui ar konfliktui tarp Klinikos personalo ir paciento ar jo atstovo, aplinkybes aiškinasi atsakingas už padalinį darbuotojas, Direktoriaus pavaduotojas pagal kuruojamą sritį, o jiems neišsprendus ginčo ar konflikto – Klinikos Direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
56. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) turi teisę pateikti skundą, t.y. raštu kreiptis į Klinikos Direktorių, laikydamasis LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytos pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos ir formos reikalavimų.
57. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
58. Pacientas tiesiogiai pateikdamas skundą privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.
59. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
60. Klinika, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
61. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas ar teismą pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu Klinikoje, kurioje, jų manymu, jų teisės buvo pažeistos.

8. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

62. Gydytojas, sudaręs tyrimo ir gydymo planą, supažindina su juo pacientą (jo atstovą), pažymi ligos istorijoje/ ambulatorinėje kortelėje, kad pacientas (jo įstatyminis atstovas) su tyrimo ir gydymo planu supažindintas ir sutinka. Pacientas (jo įstatyminis atstovas) tai patvirtina savo parašu Direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje, kuri yra ambulatorinės kortelės (F Nr. 025/a Asmens sveikatos istorija) ir ligos istorijos (F Nr. 003/a Gydymo stacionare ligos istorija) neatsiejama dalis.
63. Jeigu pacientas (jo įstatyminis atstovas) atsisako paskirto tyrimo ir gydymo, apie tai gydytojas įrašo ambulatorinėje kortelėje/ ligos istorijoje. Pacientas atsisakymą patvirtina savo parašu ambulatorinėje kortelėje/ ligos istorijoje.
64. Apie tyrimo ir gydymo plano pakeitimus, gydantis gydytojas informuoja pacientą (jo įstatyminį atstovą) ir pažymi apie tai ambulatorinėje kortelėje/ ligos istorijoje.
65. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pateikta pacientui prieš jo valią. Paciento, įskaitant asmenis nuo 16 iki 18 metų amžiaus, valia turi būti aiškiai pareikšta sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ar patvirtinta paciento parašu paciento medicinos dokumentuose.
66. Paciento teisė nežinoti gali būti neįgyvendinama, kai informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo įstatyminiam atstovui ar kitiems asmenims. Apie informacijos pateikimą pacientui gydytojas pažymi paciento medicinos dokumentuose. Elgesio su pacientu, kuris dėl psichinės ligos nesugeba teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
67. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.
68. Telefonu informacija apie paciento sveikatos būklę, tyrimų rezultatus, diagnozę, gydymą, slaugą ar buvimą Klinikoje neteikiama.
69. Visa informacija apie paciento buvimą Klinikoje, sveikatos būklę, diagnozę, tyrimų rezultatus, gydymą, prognozes, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato LR įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministro tvirtinami teisės aktai.
70. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus.
71. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.
72. Informacijos suteikimas patvirtinamas paciento parašu, pasirašant Klinikos Direktoriaus patvirtintą paciento sutikimo formą.
73. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
74. Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
75. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.

9. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

76. Visa informacija apie pacientą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą, išskyrus 86 ir 89 punktuose nurodytus atvejus.
77. Asmenys, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją ir norintys šią informaciją gauti, pateikia raštišką paciento sutikimą (išskyrus punktuose nurodytus atvejus) Klinikai. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.
78. Pacientas, Klinikai teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei prašymas dėl informacijos gavimo yra teikiamas el. paštu, prie prašymo suteikti informaciją, privalo būti pateikta asmens, apie kurį prašoma teikti informaciją, tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro (lietuvių kalba) arba teikiamas prašymas pasirašytas el. parašu. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Už paslaugą mokama pagal tuo metu galiojantį Direktoriaus patvirtintą paslaugų kainyną.
79. Rašytinę informaciją Klinika pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo Klinikoje) datos. Rašytinės informacijos teikimo paslaugos asmenims pradedamos teikti tik gavus išankstinį jų apmokėjimą nepriklausomai nuo to, kas sumokėjo už rašytinės informacijos teikimo paslaugą. Juridiniai asmenys, sudarę susitarimus su Klinika dėl rašytinės informacijos teikimo, atsiskaito susitarime nustatyta tvarka.
80. Asmeniui pateikus rašytinį prašymą suteikti rašytinę informaciją su nuoroda „skubos tvarka“ (kai prašoma suteikti paslaugą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas), paslaugos kaina didinama iki 50 procentų. Rašytinės informacijos pacientui teikimo paslaugos terminas pradedamas skaičiuoti nuo šios paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo Klinikoje) datos.
81. Asmens sveikatos istorija gali būti atiduodama pacientui į rankas pateikus rašytinę Vidaus reikalų ministerijos užklausą bei užpildžius prašymą kortelės išsinešimui.
82. Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, Klinikai pateikia raštišką prašymą, antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo. Prašyme turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas. Prie institucijos prašymo pridedamas raštiškas paciento sutikimas. Kilus abejonių dėl parašo autentiškumo, Klinika turi teisę tai patikslinti. Už informacijos pateikimą Klinikai mokama iš anksto pagal Direktoriaus patvirtintą galiojantį kainyną.
83. Teikiamą rašytinę informaciją apie pacientą pasirašo ją rengęs gydytojas.
84. Tuo atveju, kai Klinika neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos ir grąžina asmeniui sumokėtą įmoką už paslaugą.
85. Rašytinę informaciją, neturint raštiško paciento sutikimo, teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai turi teisę gauti institucijos ir kitos įstaigos (žiūr. 86 punktą), kurioms LR įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą.
86. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija (ligos istorijų ir kitų medicininių dokumentų originalai, kopijos, nuorašai (išrašai), pažymos apie gydymąsi ir t.t.) gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo:
86.1. Sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė.
86.2. Institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas.
86.3. Teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia LR įstatymai.
87. 86 punkte išvardintos institucijos ar įstaigos pateikia vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą, pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal tų institucijų ar įstaigų darbą reglamentuojančius teisės aktus.
88. Klinika turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
89. Vadovaudamasi LR įstatymais ir kitais teisės aktais, Klinika informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva (neesant 87 punkte nurodyto oficialaus prašymo) ir be paciento sutikimo šiais atvejais:
89.1. Kai reikia pranešti apie nusikaltimą.
89.2. Savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams pagal vaiko gyvenamąją vietą arba pagal sveikatos pagal Klinikos vietą nedelsiant esant būtinumui ginti vaiko teises ir interesus, taip pat esant pagrįstų įtarimų, kad pažeistos vaiko teisės.
89.3. Kitais atvejais.
90. Teikiamą informaciją apie pacientą pasirašo gydantis ar gydęs gydytojas ir skyriaus, kuriame yra ar buvo gydomas (konsultuojamas) pacientas, vedėjas. Lydraštį pasirašo sveikatos priežiūros įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
91. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.
92. Pacientui pasirinkus kitą asmens sveikatos įstaigą jo medicininė dokumentacija perduodama taip:
92.1. Paciento „Asmens sveikatos istorija“ (F Nr. 025/a), „Vaiko sveikatos raidos istorija“ (F 025/a-112/a) ir jų priedai perduodami pasirinktai įstaigai, šiai pateikus „Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo“ (F Nr. 025-025-3/a). Asmens sveikatos istorija, vaikų sveikatos raidos istorija ir jų priedai perduodami per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
92.2. Asmens sveikatos istorijos ir jų priedai perduodami atsakingo darbuotojo, kuris sunumeruoja visus užpildytus puslapius, po paskutiniojo gydytojo įrašo pažymi perdavimo datą, įstaigos pavadinimą bei ambulatorinės kortelės puslapių skaičių, tai patvirtina parašu ir įstaigos antspaudu arba asmeniniu spaudu. Prašymai (F Nr. 025-025-3/a) registruojami „Ambulatorinių kortelių, vaikų raidos istorijų perdavimo registracijos žurnale“ (F 025-025-10/a).
92.3. Asmens sveikatos istorijos ir jų priedai paciento pasirinktai įstaigai, į kurią perkeliamas asmenų prisirašymas, siunčiami registruotu paštu arba per įgaliotąjį asmenį (Klinikoje nustatyta tvarka).
93. Dokumentai skolinami teisinėms ar kitoms institucijoms, pateikus prašymus, kurie registruojami bylų, laikinai išduodamų iš archyvo, registre. Paskolintus dokumentus ar asmens sveikatos istorijas pasiskolinusi įstaiga privalo grąžinti per sutartą laikotarpį.
94. Rašydamas lydraštį (raštą), kuriame nurodoma, kad siunčiama asmens sveikatos istorija ar teikiama kita informacija susijusi su ypatingais asmens duomenimis, lydraštį teikiantysis asmuo įrašo sakinį: „Pagal LR įstatymus už suteiktų žinių konfidencialumą atsako įstaigos, kurios gavo informaciją“.

10. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS, KITŲ PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS

95. Klinikos administracijos ir kitų, ne sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių padalinių, darbuotojai dirba pirmadieniais – penktadieniais pagal sudarytą ir Direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką. Darbo diena prieš šventines dienas trumpinama viena valanda.
96. Interesantus Klinikos administracija priima kasdien iš anksto užsiregistravus asmeniškai ar Klinikos telefonu 8 700 77778.

11. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

97. Darbuotojų saugos specialistas vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo bei kontrolės funkcijas Klinikoje, vadovaudamasis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatomis bei Klinikos Direktoriaus įsakymais.

12. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

98. Pacientams nerekomenduojama su savimi į Kliniką atsivežti didesnių pinigų sumų, brangių asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų (toliau - vertingų daiktų), kadangi Klinika už jų apsaugą neatsako.
99. Vertingi daiktai ir pinigai saugojimui nepriimami.
100. Už palatoje paliekamų papuošalų, protezų, pinigų ir kitų daiktų saugojimą Klinika neatsako.

13. KLINIKOS PAREIGOS PACIENTUI MIRUS

101. Pacientui mirus, Klinika privalo ne vėliau kaip per 12 valandų pranešti apie tai jo šeimos nariams, jo įstatyminiams atstovams arba paciento prieš mirtį nurodytiems asmenims, kurie per tris valandas pareiškia savo pageidavimus dėl autopsijos atlikimo. Jei mirusiojo asmenybė nenustatyta, apie jį raštu informuojama policija.
102. Pacientui mirus įstaigoje, patologoanatominis jo lavono tyrimas daromas, jei:
1) reikalauja mirusiojo šeimos nariai ar jo įstatyminiai atstovai;
2) mirtis staigi ar netikėta;
3) neaiški mirties priežastis;
4) mirštama po chirurginių intervencijų, diagnostikos ir gydymo procedūrų;
5) mirštama nuo profesinių ar infekcinių ligų arba įtariama, jog mirties priežastis profesinė ar infekcinė liga;
6) miršta naujagimis ar vaikas;
7) miršta nėščioji ar gimdyvė;
8) miršta asmuo, neišbuvęs stacionare dvidešimt keturių valandų;
9) kitais įstatymų numatytais atvejais.

103. Klinika garantuoja mirusiojo kūno nemokamą apsaugą iki tol, kol jį atsiims mirusiojo šeimos nariai, jo įstatyminiai atstovai arba paciento prieš mirtį nurodyti asmenys, bet ne ilgiau kaip iki Klinikos darbo laiko pabaigos tą dieną.
104. Pasibaigus Klinikos darbo laikui, Klinika mirusiojo kūną perduoda teritorinei lavoninei.

14. CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

105. Klinika yra apsidraudusi bendrosios civilinės ir medicinos darbuotojų profesinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimu.

Susisiekite
+ 370-700-77-778 Gyvenantiems užsienyje: +370-37-270-010 Klinika,,Grožio pasaulis": +370-37-313-900
+ 370-611-32-132
Darbo laikas
I-V 8-19 val.
VI 9-14 val.